Nhật ký lắp máy #57: Bình Phước – Bình Thuận – Tháng 11-2022

Núi non trập trùng, mây trắng & mù sương. Cảnh đẹp nao lòng người ngay [...]