Nhật ký lắp máy #64: Từ Nam ra Bắc 12-2022

Thế là một năm 2022 đã qua, một năm không quá dài nhưng cũng không [...]